Pölyttömän saneerauksen ammattilaiset

Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto, SAP ry perustettiin 10.6.1988 työsuojeluviranomaisten ehdotuksesta. Lainsäädännön ja ohjeistusten valmistelijat oivalsivat, että tarvittiin myös käytännön asiantuntemusta ja kokemusta edustavaa yhteisöä.

Sama malli toimi lähdettäessä purkamaan ja korjaamaan haitallisesti pölyäviä eristemateriaaleja, PCB:tä sisältäviä saumausaineita, kivihiilipikeä ja lyijypitoisia maaleja. Nyt korjataan myös kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita.

Työssä ja suojautumisessa käytetään asbestisaneerauksessa hyviksi koettujen menetelmien ja kaluston sovellutuksia. SAP ry jatkaa rakentavaa kehittämistyötä sidosryhmien kanssa voimavaroinaan alan merkittävät urakoitsijat, konsultit ja tavarantoimittajat.

Mikäli yhtiönne on kiinnostunut SAP ry:n jäsenyydestä, löytyy jäsenhakemuslomake linkeistä.

Pölyt hallintaan, määräykset kunniaan

Suomessa rakennustöiden turvallisuusmääräykset on äskettäin uudistettu vastaamaan EU:n rakennustyödirektiivin mukaista käytäntöä. Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta käsitellään korjausrakentamista ja siihen liittyvää purkutyötä suunnittelusta pölyntorjuntaan asti.

Purkutöissä esiintyviä vaarallisia pölyjä ovat asbestin ja mikrobien lisäksi esim. kvartsi-, sementti-, kalkki-, mineraalivilla- ja puupölyt.Rakennushankkeissa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Vuoden 2016 alusta on meillä ollut voimassa laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Asetus velvoittaa asbestipurkajia suorittamaan puhtausmittaukset jokaisessa asbestipurkuosastossa.

SAP ry on laatinut oman ohjeensa puhtausmittauksia varten. Ohje löytyy täältä.